Deklaracja o dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDYNI

Koordynator ds. dostępności - podinsp. Przemysław Jażdżewski, Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Prezydialnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, tel. 47 74 21 305, iod.gdynia@gd.policja.gov.pl

Zastępca koordynatora ds. dostępnosci - asp. szt. Łukasz Grzyb, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, tel. 47 74 21 600, lukasz.grzyb@gd.policja.gov.pl

Komenda Miejska Policji w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Gdyni

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-24

 

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa http://bip.gdynia.kmp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą z różnych źródeł, bądź zostały opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji lub przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.
  • brak etykiet pól formularza,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-05-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją BIP Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Dane kontaktowe dostępne są w dziale Kontakt - redakcja BIP. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  47 74 21 204, przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej rzecznik-kmpgdynia@gd.policja.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, ul. Portowa 15, 81-350 Gdynia

Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada dwa czynne wejścia. Dojście do biura przepustek od wejścia głównego jest bez barier architetktonicznych. Do biura przepustek należy pokonać troje drzwi. Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiamy, za którymi znajdują się schody bez podjazdu. Na parterze jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Interesanci odbierani są i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

Pozostałe wejście dostępne jest od dziedzińca obiektu przez parking wewnętrzny. Wjazd na parking możliwy jest poprzez bramę wjazdową.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu wewnętrznym i przez wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji w Gdyni Śródmieściu, ul. Jerzego Waszyngtona 11, 81-342 Gdynia

Istnieje dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada dwa czynne wejścia. Dojście do biura przepustek wymaga pokonania kilkunastu schodów, ale budynek posiada windę dla wózków inwalidzkich. Następnie, aby dojść do służby dyżurnej trzeba przejść dwoje drzwi. Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kolejnymi drzwiami. Wewnątrz budynku nie ma windy, na parterze jest pomieszczenie do przyjmowania interensantów, a także toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów. Interesanci odbierani są i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji. 

Pozostałe wejście dostępne jest od wewnętrznego parkingu służbowego. Wjazd na parking możliwy jest poprzez szlaban dozorowany przez służbę dyżurną. Wejście prowadzi do pomieszczeń, znajdujących się pod parterem i należy zejść po schodach aby dostać się do budynku.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu jest miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie, ul. Janusza Korczaka 1A, 81-473 Gdynia

Dostęp na parter przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzi rampa umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim.

Obiekt posiada dwa wejścia: główne prowadzi bezpośrednio na kondygnację parteru i umożliwia dostęp do pomieszczeń biurowych parteru. Do służby dyżurnej trzeba pokonać jedną parę drzwi, a następnie aby wejść do dalszej części budynku trzeba przejść przez kolejne drzwi. W obiekcie jest winda, co umożliwia wjazd na pierwsze piętro. Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe wejscie znajduje się z tyłu budynku, od strony parkingu, strzeżone przez służbę dyżurną i prowadzi do klatki schodowej. 

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu jest miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji w Gdyni Chyloni, ul. Owsiana 5, 81-020 Gdynia

Dostęp na parter przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzi podjazd umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim.

Obiekt posiada dwa czynne wejścia. Dojście do służby dyżurnej wymaga pokonania drzwi. Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kolejnymi drzwiami. Wewnątrz budynku nie ma windy, na parterze jest pomieszczenie do przyjmowania interensantów, a także toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów. Interesanci odbierani są i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji. 

Pozostałe wejście dostępne jest z boku budynku, od wewnętrznego parkingu służbowego. Wjazd na parking dozorowany jest przez służbę dyżurną. Wejście prowadzi do dyżurnego oraz pomieszczeń, znajdujących się na parterze.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu jest miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji w Gdyni Karwinach, ul. Gabrieli Zapolskiej 1, 81-596 Gdynia

Od dnia 14.09.2019 roku siedziba komisariatu została czasowo wyłączona z użytkowania.

Obecnie Komisariat Policji Gdynia - Karwiny zmienił swoją siedzibę i mieści się w budynku Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie przy ul. Janusza Korczaka 1A, 81-473 Gdynia. Telefon do służby dyzurnej: 47 74 21 455

Siedziba Komisariatu Policji w Gdyni Oksywiu, ul. Zielona 17 B, 81-113 Gdynia

Dostęp na parter przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzi podjazd umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim.

Obiekt posiada dwa czynne wejścia. Dojście do służby dyżurnej wymaga pokonania drzwi. Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kolejnymi drzwiami. Wewnątrz budynku nie ma windy, na parterze jest pomieszczenie do przyjmowania interensantów, a także toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów. Interesanci odbierani są i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji. 

Pozostałe wejście dostępne jest od wewnętrznego parkingu służbowego. Wjazd na parking dozorowany jest przez służbę dyżurną. Wejście prowadzi do pomieszczeń, znajdujących się na parterze.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji w Gdyni Chwarznie, ul. Staniszewskiego 1 A, 81-603 Gdynia

Dostęp na parter przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzi podjazd umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim.

Obiekt posiada dwa czynne wejścia. Dojście do służby dyżurnej wymaga pokonania drzwi. Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kolejnymi drzwiami. Wewnątrz budynku nie ma windy, na parterze jest pomieszczenie do przyjmowania interensantów, a także toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów. Interesanci odbierani są i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji. 

Pozostałe wejście dostępne jest od wewnętrznego parkingu służbowego. Wjazd na parking możliwy jest poprzez szlaban dozorowany przez służbę dyżurną. Wejście prowadzi do pomieszczeń, znajdujących się na parterze.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO:

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i w części nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Metryczka

Data publikacji : 29.09.2020
Data modyfikacji : 24.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdyni
Osoba udostępniająca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta Komenda Miejska Policji w Gdyni
Osoba modyfikująca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta
do góry