Informacje ogólne - Petycje - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

Petycję może złożyć:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
  • lub grupa tych podmiotów.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji,
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektorniczej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentujacą podmiot wnoszący petycję (anonimy nie będą rozpatrywane).

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niz w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji juz rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym w art. 5 ust. 1. ( imię, nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana).

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)

Metryczka

Data publikacji : 05.09.2015
Data modyfikacji : 01.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdyni
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta
Osoba udostępniająca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta KMP Gdynia
Osoba modyfikująca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta
do góry