Naczelnik Wydziału Wspomagającego - Stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej

Strona znajduje się w archiwum.

Naczelnik Wydziału Wspomagającego

Komendant Miejski Policji w Gdyni
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

naczelnik wydziału
w Wydziale Wspomagającym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi  ponad 6%

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy / Adres urzędu:
Komenda Miejska Policji w Gdyni
ul. Portowa 15
81-350 Gdynia

Warunki pracy

 • Praca w siedzibie urzędu.
 • Praca biurowa przy komputerze.
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
 • Praca wymaga przemieszczania się w budynku.
 • Budynek wyposażony w windę.


Zakres zadań:

 • podejmowanie czynności zmierzających do zaspokojenia potrzeb jednostki w zakresie obsługi logistycznej,
 • nadzór merytoryczny nad pracą zespołów: Finansów, Gospodarki Materiałowo – Technicznej, Łączności i Transportu,
 • wnioskuje do Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni w sprawach kadrowych dot. podległych pracowników,
 • inicjuje działalność inwestycyjną oraz remontową i gospodarki mieszkaniowej oraz nadzoruje realizację zadań w zakresie spraw socjalnych,
 • wykonuje czynności związane z zaistnieniem szkód w majątku będącym na wyposażeniu KMP w Gdyni zgodnie z zakresem dysponenta określonych wydatków budżetowych oraz wynikających z uprawnień dot. powierzenia mienia.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność negocjacji
 • doświadczenie  zawodowe  w obszarze min.  5 lat

    
Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 3 lata

 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o  korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o braku toczących się przeciwko kandydatowi postepowań karnych i karnoskarbowych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów:
25.02.2021r
.

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji w Gdyni
Gdynia 81-350
ul. Portowa 15

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:
Komendant Miejski Policji w Gdyni
tel. 47 74-21-200

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.gdynia@gd.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych:
Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Komenda Miejska Policji w Gdyni nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje dotyczące danych osobowych: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

 • Wynagrodzenie zasadnicze 5 486,29 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat.
 • W ofercie należy podać  stanowisko i wydział  jakiego oferta dotyczy.
 • Na oferty rozpatrzone negatywnie i przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą udzielane odpowiedzi.
 • Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni o jej terminie.
 • Uczestnikom rozmowy  zostanie przekazana telefonicznie informacja o zwycięzcy konkursu.
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 47 74-21-314           

 

Metryczka

Data publikacji : 15.02.2021
Data modyfikacji : 12.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdyni
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta Komenda Miejska Policji w Gdyni
Osoba modyfikująca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta
do góry