Przetwarzanie danych osobowych w trybie DODO

Ochrona Danych Osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni w trybie DODO

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Gdyni:    

    adres: ul. Portowa 15, 81-350 Gdynia

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Przemysław Jażdżewski.

    adres: ul. Portowa 15, 81-350 Gdynia
    e-mail: iod.gdynia@gd.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni.

W KMP w Gdyni dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
 
 

Metryczka

Data publikacji : 19.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdyni
Osoba udostępniająca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta Komenda Miejska Policji w Gdyni
do góry