Ograniczenia stosowania RODO* - Przetwarzanie danych osobowych w trybie RODO - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetwarzanie danych osobowych w trybie RODO

Ograniczenia stosowania RODO*

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późń. zm.)** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:

  1. prawo do sprostowania danych - w ten sposób, że administrator danych przejmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,
  2. prawo do ograniczenia przetwarzania - w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszenia istoty ochrony danych osobowych zawartych w materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawidłowości, nieścisłości lub niekompletnych danych,
  3. prawo dostępu przysługuje osobie, której dane dotyczą - do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L. nr 119 z 04.05.2016, s.1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

 

Metryczka

Data publikacji : 29.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdyni
Osoba udostępniająca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta Komenda Miejska Policji w Gdyni
do góry